קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

מכרז פומבי מס' 1/2019
לאספקת שירותי יעוץ פסיכיאטרי לרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (להלן: "הרשות") מבקשת לקבל הצעות מפסיכיאטרים/ות לצורך מתן טיפול שירותי יעוץ לרשות לזכויות ניצולי השואה.

1. המציע שייבחר יידרש לספק את כל השירותים נשוא המכרז על פי הדרישות של הרשות, ועל פי צרכיה, בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
ב. המציע הינו בעל רישיון ממשרד הבריאות לעסוק ברפואה.
ג. המציע הינו בעל רישיון ממשרד הבריאות כמומחה בפסיכיאטריה.
ד. המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים בעיסוק בפסיכיאטריה לאחר קבלת תואר מומחה.
3. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה שכתובתו:
https://mof.gov.il/holocaust
ומאתר מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו:www.mr.gov.il
4. שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב עד ליום 25/2/2019 בשעה 16:00 בכתובת דוא"ל:michrazim@shikum.mof.gov.il
5. הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, עד ליום 10/3/2019, בשעה 12:00, לתיבת המכרזים של משרד האוצר - הרשות לזכויות ניצולי השואה, הנמצאת ברח' יצחק שדה 17 תל אביב, קומה 7.
6. כריתת ההסכם ואספקת השירותים נשואי מכרז זה מותנים בקיום תקציב בתקנה התקציבית הרלוונטית.