• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
תקנון איגוד הפסיכיאטריה בישראל

עדכון 2008

פרק א' : שם האיגוד

שם האיגוד הוא "ההסתדרות הרפואית בישראל איגוד הפסיכיאטריה בישראל"
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION – ISRAEL PSYCHIATRIC ASSOCIATION

פרק ב' : תוקף וסמכות איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1) האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל ( הר"י ), מוקם מתוקף תקנות הר"י ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
2) כל תקנה מתקנות איגוד הפסיכיאטריה בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/ או מתנגדת לתקנות הר",י מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
3) כל החלטה מהחלטות איגוד הפסיכיאטריה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י החלטותיה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.

פרק ג' : מטרות איגוד הפסיכיאטריה בישראל

א. קידום והעלאת הרמה של הפסיכיאטריה בישראל בתחומי השירות, ההוראה והמחקר.
ב. יזימת וארגון הרצאות, סימפוזיונים, כנסים מדעיים, השתלמויות ופעולות מקצועיות אחרות, הן במסגרת הסניפים המקומיים והן בהיקף ארצי.
ג. הכשרת פסיכיאטרים במסגרת התמחות בפסיכיאטריה. במסגרת זו, ותוך תיאום עם המועצה המדעית ישתתף האיגוד בהתוית תכנית הלימודים להתמחות, הדרישות להתמחות, ביקורת על היחידות המספקות התמחות ואירגון מסגרות לימודיות למתמחים.
ד. טיפוח יחסי חברות בין הפסיכיאטרים בישראל ושמירה על רמה אתית נאותה.
ה. האיגוד ישקוד על יצירה וטיפוח קשרים עם חברות ואיגודים פסיכיאטריים קשורים וכן אירגונים מדעיים אחרים בארץ, עם מוסדות הרפואה השונים ובתי ספר לרפואה וכמו-כן עם אירגונים פסיכיאטרים בין לאומיים.
ו. האיגוד ייצג את הפסיכיאטריה בישראל בכל פורום שיידרש לכך. האיגוד ישמור על מעמדו של מקצוע הפסיכיאטריה כלפי פנים וחוץ.

פרק ד' : חברות באיגוד הפסיכיאטריה בישראל

החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ. באיגוד 4 סוגי חברויות: חבר מן המנין, חבר שלא מן המנין, חבר חוץ וחבר כבוד.
1) כחבר מן המניין – יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה. רק אלו יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
2) כחבר שלא מן המניין – יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים באותו ענף או שיש להם עניין בענף. האיגוד, רשאי לצרף כחברים שלא מן המניין, חברים אחרים שאינם רופאים שיש להם עניין בענף.
3) חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או ליבחר למוסדות האיגוד.
4) חבר חוץ- רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד. חבר מן המניין שיעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד.
5) חבר כבוד - חבר אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האיגוד ברוב של לפחות שני-שליש מחברי הועד.

פרק ה' : נוהלי קבלה לאיגוד הפסיכיאטריה בישראל

רופא המעונין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה לוועד הסניף בצירוף המסמכים הרלוונטיים. הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב. על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד תוך חודש ימים לועדת ביקורת של האיגוד.

פרק ו' : זכויות וחובות חברי איגוד הפסיכיאטריה בישראל

א. כל חבר זכאי להשתתף בכל פעילויות האיגוד ומוטלות עליו כל החובות שיטיל האיגוד על חבריו.
ב. זכות ההצבעה באסיפות הכלליות ניתנת רק לחברים מן המניין.
ג. זכות ההיבחרות למוסדות האיגוד ניתנת רק לחברים מן המניין. חברים שלא מן המניין יקבלו יצוג במוסדות האיגוד עפ"י סעיף קטן ב 7) בפרק ח'.
ד. כל סוגי החברים חייבים בתשלום מסי חבר לאיגוד, פרט לחברי כבוד. גובה המס עבור כל סוג חברות יקבע ע"י הועד המרכזי של האיגוד בתיאום עם הועד המרכזי של הר"י ובאישורו.
ה. הועד המרכזי של האיגוד רשאי לאסור על חברים שלא שילמו דמי חבר ב- 24 החודשים טרם ההצבעה לבחור או להבחר למוסדות האיגוד.
ו. על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.

פרק ז' : הפסקת חברות באיגוד הפסיכיאטריה בישראל

הפסקת חברות באיגוד תעשה במקרים הבאים:
1) לפי בקשה בכתב מהחבר לועד הסניף.
2) עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
3) הועד המרכזי רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
א) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
ב) אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
ג) אם שוכנע הועד המרכזי כי החבר הפר את משמעת האיגוד או תקנות האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או על-ידי הלשכה לאתיקה של הר"י.
4) בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
5) רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הועד.
6) ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.
7) האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

פרק ח' : ארגונו ומוסדותיו של איגוד הפסיכיאטריה בישראל

א. סניפי האיגוד :
איגוד הפסיכיאטריה הינו איגוד מקצועי וולנטרי המאגד בתוכו את כלל הפסיכיאטרים בארץ.
1. האיגוד מורכב מסניפים. על כל חבר מן המנין וחבר שלא מן המנין להיות רשום באחד הסניפים. השתייכות לסניף תהיה על-פי מקום מגוריו של חבר או מקום עבודתו העיקרי – על פי בחירתו ובהסכמתו של ועד הסניף הרלוונטי. הסניפים הקיימים הם: תל-אביב, ירושלים, חיפה ובאר-שבע. הועד המרכזי רשאי להחליט על הקמת סניפים נוספים. הועד המרכזי יחליט על הקמת סניף חדש בהתחשב במספר החברים מן המנין ( לא פחות מ- 100 איש ) החפצים להיות חברים בו, קיום מוסדות פסיכיאטריים באזור המבטיחים פעילות מדעית נאותה על ידו ומרחק מן הסניפים הקיימים.
2. מטרות הסניף - הסניף מהווה מסגרת אזורית של האיגוד. מטרותיו זהות למטרות א' – ד' של האיגוד.
3. ארגונו ומוסדותיו של הסניף
כל סניף הינו יחידה נפרדת עם מוסדות נבחרים ונפרדים. הוא מחויב לפעול בהתאם לתקנון האיגוד, ולתקנון הר"י. הסניף מתנהל באופן עצמאי, ומחויב בדיווח כלפי חבריו. הסניף מנהל את ענייניו מבחינה כלכלית כמשק סגור (הוצאות בהתאם להכנסות), לצורך כך ינהל הסניף חשבון בנק בהתאם להנחיות הר"י. הסניף הינו אוטונומי מהבחינה המקצועית (קובע את תוכניתו, ימי עיון ופעילויות). יו"ר הסניף ידאג לפעילותו התקינה של הסניף, כולל דו"ח כלכלי ודו"ח ועדת הביקורת שיוצגו לאסיפת הסניף אחת לשנה. הסניף כפוף להחלטות הועד המרכזי.
א. אסיפה כללית.
ב. ועד הסניף.
ג. ועדת הביקורת.

א. אסיפה כללית של הסניף
1) זכות ההשתפות באסיפה הכללית של הסניף מוקנית לחברים מן המנין הרשומים בסניף. ועד הסניף רשאי לשלול השתתפות מחברים שלא שילמו את מסיהם.
2) ועד הסניף רשאי להחליט על כינוס אסיפה כללית של הסניף.
3) הועד חייב לזמן אסיפה כללית מיוחדת של הסניף תוך 30 יום מקבלת דרישה בכתב מאת 25% מהחברים שמן המנין הרשומים בסניף. על אסיפת החברים שלא מן המנין יחולו התנאים החלים על האסיפה הכללית של הסניף ( 4 – 6 לעיל ).
4) על ועד הסניף לשלוח לחברים הודעות בכתב על קיום אסיפה כללית, מועדה ומקומה לפחות 21 יום לפני מועד האסיפה.
5) האסיפה תהיה חוקית בנוכחות 33% מהחברים מן המניין הרשומים בסניף.
6) בהעדר מנין חוקי כנ"ל תזומן בהתאם לסעיף לעיל אסיפה נוספת של הסניף לאחר ½ שעה מן המועד הראשון. אסיפה זו תהיה חוקית בכל מספר משתתפים שהוא.
7) החברים שלא מן המנין יבחרו, באסיפה נפרדת, נציג לועד הסניף. נציג זה הינו משקיף בוועד הסניף.
8.) האסיפה הכללית של הסניף רשאית להחליף את הועד או חלק מחבריו גם לפני תום מועד תקופת כהונתם. החלפה זו תתבצע על-פי נוהל בחירות.
9) אסיפה כללית של הסניף תתקיים לפחות אחת לשנה, ובמסגרתה ימסור ועד הסניף דו"ח על פעילותו, ודו"ח כספי לאותה שנה.
10) אסיפת חירום שלא מן המנין תכונס לפי החלטת ועד הסניף תוך הודעה דחופה לחברים.

ב. ועד הסניף
ייבחר באסיפה כללית של הסניף.
1) נבחרי הסניף לרבות נציגי הסניף בועד המרכזי ימסרו בתום הקדנציה דו"ח על פעילותם. דו"חות אלה ימסרו לחברים באסיפת בחירות. בלי מסירת דו"ח והדיון בו לא יוכל חבר להבחר לקדנציה נוספת.
2) ועד הסניף ימנה לפחות 3 חברים שהם חברים מן המנין באיגוד, ושבעה חברים לכל היותר.
3) הבחירות לועד הסניף תערכנה כחודשיים לפני מועד האסיפה הכללית של האיגוד (הצמודה בד"כ לכנס המדעי הארצי ) שבה יבחר היו"ר הנבחר של האיגוד, ובכל מקרה לפני מועד האסיפה הכללית האמורה. הבחירות תערכנה לפי נוהל בחירות (ראה פרק י' ). האסיפה תבחר את יו"ר הסניף וחברי הועד. חבר שנבחר גם כיו"ר וגם כחבר ועד יכהן כיו"ר בלבד.
חבר ועד ויו"ר לא יכול לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת.
4) הועד יבחר, מבין חבריו, את המזכיר, הגזבר, ובעלי תפקידים נוספים לפי הצורך ואת נציגיו לועד המרכזי של האיגוד, מבין בעלי התפקידים.
5) המזכיר ידאג לעריכת פרוטוקול או סיכום הישיבה של ישיבות הועד, יבצע את התכתבויות הועד, ידאג לרשימה מעודכנת של חברים וכתובותיהם, יודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.
בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר הסניף או הגזבר.
6) גזבר הסניף אחראי על גביית דמי חבר מן החברים, כפי שיוחלט ע"י הועד המרכזי של האיגוד. הגזבר אחראי לניהול חשבונות הסניף. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו ולהעביר דוחות להר"י בנוגע למצב החשבון והפעילות הכלכלית. הפעילות תתבצע בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. בהעדר הגזבר ימלא את מקומו יו"ר הסניף או המזכיר.
7) ועד הסניף לא יכול לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או אינה מתיישבת עם תקנות, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.
8.) חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד עפ"י אישורים מתאימים.
9) חבר ועד שנעדר מארבע ישיבות רצופות ללא סיבה סבירה ייחשב כמתפטר מתפקידו ותופסק כהונתו, ובלבד שתשלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הועד.
10) התפטר חבר ועד סניף מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך ולכהן בתפקיד מכל סיבה שהיא יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הועד המכהנים בבחירות.
11) ועד הסניף מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הועד היוצא של הסניף ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון האיגוד והר"י.

ג. ועדת ביקורת
האסיפה הכללית של הסניף תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של הסניף ואת חוקיות ההחלטות. ועדת הביקורת תבחר מתוכה יו"ר, אשר יהיה חבר בועדת הביקורת של ועד האיגוד.

ב. מוסדות איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1) אסיפה כללית
2) ועד האיגוד
3) ועדת ביקורת
4) ועדות משנה שיקבעו לפי הצורך על-ידי אסיפה הכללית או ועד האיגוד.

1) האסיפה הכללית

א. האסיפה הכללית של האיגוד מהווה את הפורום העליון של האיגוד, היא כוללת את כל החברים מן המנין, למעט חברים שזכותם זו הושעתה או בוטלה ע"י הועד המרכזי.
ב. אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים בעת הכנס הארצי של האיגוד או בהזדמנויות שיקבע הועד המרכזי, כל שנה.
באסיפה זו הועד ימסור דו"ח על פעולותיו ודו"ח כספי לאותה שנה.
כנס מדעי ארצי יהווה גם אסיפה במידת הצורך.
ג. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או לחילופין יפנו את החברים למקום בו מפורסם סדר היום.
ד. האסיפה הכללית של האיגוד היא חוקית אם משתתפים בה 1/3 מחבריו. במידה ובזמן שנקבע לא יתאסף מנין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית לחצי שעה ותתכנס שנית במקום הקבוע בהזמנה. האסיפה תהיה אז חוקית בכל מספר של משתתפים.
ה. יו"ר האסיפה הכללית יהיה יו"ר איגוד המכהן/ המסיים את כהונתו או ממלא מקומו. במידה ונבצר מהם להשתתף, מזכיר האיגוד ינהל בחירות של יו"ר האסיפה וזה ינהל את האסיפה הזו (בלבד).
ו. תפקידי האסיפה הכללית הם:
1) קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
2) בחירת יו"ר נבחר לקדנציה של 3 שנים.
3) דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
4) התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.
ז. הועד המרכזי של האיגוד רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת של האיגוד. הוא חייב לכנסה לפי דרישת הועד המרכזי של הר"י, ועדת הביקורת של החברה, או עפ"י דרישה בכתב של 25% מחברי האיגוד שמן המנין וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה בכתב. אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו לגבי אסיפה הכללית מן המנין.

2) ועד איגוד
א. הועד המרכזי של האיגוד הוא הגוף הפעיל האחראי על קידום מטרות האיגוד, מייצג אותו בפני גופים שונים בארץ ובחו"ל, קובע את גובה מסי החבר לסוגי החברים השונים. שעור מסי החבר יקבע באישור הועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הועד המרכזי של הר"י . הועד המרכזי ימלא תפקידים אחרים כמפורט בסעיפים אחרים של התקנון וכל תפקיד במסגרת מילוי מטרות האיגוד אשר למילויו לא הוסמך גוף אחר. הועד אחראי בפני האסיפה הכללית של האיגוד ועליו לדווח לו על פעולותיו ולבצע את החלטותיו.
ב. הוועד המרכזי יורכב על פי תקנון זה ויוצג באסיפה הכללית. כהונתו תהיה שלוש שנים. מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית. לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין. הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר. היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.
ג. ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. במידה ולא יתאסף מניין זה, הישיבה תהיה חוקית בכל מניין מחצית השעה לאחר מכן. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעם בחודשיים בהודעה מראש בזמן סביר. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד – יכרע קולו של היו"ר.
ד. הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו. במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים ייכנסו חברי הועד הנותרים, תוך שלושים יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
ה. הועד המרכזי מורכב מנציגי הסניפים לפי מפתח קבוע שמטרתו לתת יצוג יחסי לפי גודל הסניף ועם זאת להבטיח יצוג מנימלי לכל סניף ולא לתת לשום סניף רוב אבסולוטי בועד. הרכב הועד יהיה:
3 נציגים לסניף שבו עד 150 חברים מן המניין.
נציג נוסף על כל 50 חברים נוספים.
7 חברים לסניף מעל 300 חברים ( מקסימום ).
נציגי הסניף יכללו את בעלי התפקידים: יו"ר, מזכיר וגזבר הסניף.
מספר הנציגים מכל סניף יקבע על-פי מספר החברים מן המנין ששילמו את מסיהם ליום הבחירות בסניף. במידה ובמהלך שלוש שנים עולה מספר החברים בלמעלה עם 50 (משלמי מסים ) מעבר ל- 150, ועד הסניף יוכל לבחור נציג נוסף לחברות בועד המרכזי.
ו. נציג סניף שנבצר ממנו להשתתף בשלוש ישיבות של הועד המרכזי יוחלף ע"י ועד הסניף, ההחלטה על כך תתקבל בסניף אחרי דיון ובעקבות הודעתו של מזכיר האיגוד.
ז. כל ועד סניף יבחר מבין חבריו מספר נציגים לועד המרכזי לפי המפתח שלעיל. נציגי המתמחים בועדי הסניפים יבחרו מבינהם נציג המתמחים בועד המרכזי.
ח. הועד המרכזי ימנה ועדות מבין חברי האיגוד, לצורך ביצוע משימה מוגדרת זמנית או קבועה שלא תעלה על תקופת כהונת הועד.
ט. הועד המרכזי רשאי להמליץ על התמחות עמיתים ( Fellowship ) וזה על-פי כללים של ההסתדרות הרפואית.
י. הועד המרכזי רשאי להמליץ בפני מוסדות הסתדרות הרפואית על הקמת חברה שחברי איגוד יהיו רשאים להשתתף בה. זאת על-פי תקנון הר"י.
יא. החלטות הועד מתקבלות ברוב פשוט של הנוכחים בישיבה. היו דעות שקולות בהצבעה מסויימת – יכריע יו"ר הועד.
יב. לישיבות הועד יוזמנו, במעמד של משקיף, נציגי האיגודים/החברות שהינם חלק מהר"י וקשורים לאיגוד. איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, החברה לפסיכיאטריה של הזיקנה והחברה לפסיכיאטריה משפטית.

יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1. יו"ר האיגוד הוא גם יו"ר הועד המרכזי, והיו"ר הנבחר ישמש כממלא מקומו. אם שניהם יתפטרו או שנבצר מהם למלא את תפקידם לתקופה של מעל 6 חודשים יבחר הועד המרכזי, מבין חבריו, יו"ר זמני שיכהן בתפקידו עד לזימון אסיפה כללית של האיגוד.
2. היו"ר הנבחר ייבחר ע"י האסיפה הכללית של האיגוד. בתום מילוי תפקידו כיו"ר נבחר ייכנס באופן אוטומטי לתפקיד של יו"ר האיגוד.
3. יו"ר האיגוד והיו"ר הנבחר יהיו חברי הועד המרכזי של האיגוד בתוקף תפקידם שלא על חשבון מכסת הנציגים של סניפם בועד.
4. היו"ר שסיים את תפקידו יתבקש לכהן כחבר הועד המרכזי לקדנציה נוספת וזה לא על חשבון מיכסת נציגי סניפו.

מזכיר איגוד הפסיכיאטריה בישראל

מזכיר האיגוד ייבחר על-ידי הועד מבין חבריו ברוב קולות. הוא יחדל לייצג את הסניף שלו, והסניף ישלח נציג אחר במקומו (הבא בתור ברשימת הנבחרים בסניף). מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והועד. לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות.
בהעדרו ימלא מקומו, יו"ר האיגוד או הגזבר.

גזבר איגוד הפסיכיאטריה בישראל

גזבר באיגוד ייבחר על-ידי הועד מבין חבריו ברוב קולות. הוא יחדל לייצג את הסניף שלו, והסניף ישלח נציג אחר במקומו (הבא בתור ברשימת הנבחרים בסניף). הוא יהיה אחראי בין היתר, לגביית מיסי חבר וניהול חשבונות האיגוד. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהעדרו ימלא מקומו יו"ר האיגוד או המזכיר.
3. ועדת ביקורת – ועדת ביקורת תורכב מיו"ר של ועדות ביקורת של הסניפים ויהיו בה לא פחות משלושה חברים. ועדת ביקורת של האיגוד תבחר מבין חבריה את היו"ר ( רצוי שהוא לא יהיה מהסניף שאליו משתייך יו"ר איגוד המכהן ).
תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל הענינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות. חבר בועדת ביקורת לא יהיה חבר בועד המרכזי או בוועד הסניף ולא נושא תפקיד ביצועי באיגוד.
יו"ר ועדת ביקורת יוזמן – כמשקיף – לישיבות ועד המרכזי. על-פי דרישתו יועבר אליו כל מסמך ממסמכי האיגוד.

4. ועדת משנה – האסיפה הכללית או הועד המרכזי רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך. ועדות אלו תהיינה כפופות לועד האיגוד. כל החלטה אשר אינה מתיישבת עם תקנון והחלטות ועד האיגוד בטלה.

4א' ועדת האתיקה
ועדת אתיקה היא חלק בלתי נפרד מאיגוד הפסיכיאטריה אשר מטפל בסוגיות אתיות מקצועיות בפסיכיאטריה הועדה מתבססת בעבודתה על הקודים האתיים של ההסתדרות הרפואית ותקנונה,הנחיות של לשכת האתיקה שלה,וכן על הקודים האתיים בפסיכיאטריה של הארגונים הבינלאומיים כגון: ארגון בריאות העולמי,ארגון הפסיכיאטריה העולמי ועל ניירות עמדה של האגוד הפסיכיאטריה בישראל
הועדה תשתמש,במידת הצורך,בקודים אתיים של ארגונים מקצועיים אחרים,לפי ראות עיניה- כהמלצה,דוגמת התנהגות ראויה וכו.

4א' 1.חברי הועדה
א. הועד המרכזי של האגוד יבחר בועדת אתיקה שלו וביו"ר שלה לקדנציה של 3 שנים.
ב. הועד המרכזי יקבע את מספר חברי הועדה,אך בכל מקרה לא פחות מחמישה חברים.
ג. ישיבות הועדה תתקיימנה באופן סדיר. הועדה עצמה תקבע את תדירות ישיבותיה,לפחות 3 פעמים בשנה.
ד. החלטות הועדה תהינה תקפות במידה והשתתפו בישיבה הרלוונטית מספר חברים העולה על מחצית חברי הועדה

4א' 2.תפקידי הועדה
א. א.טיפול בתלונות של חברי האגוד או על חברי האגוד בכל הנושאים האתיים. הטיפול יעשה על בסיס תקנונה של הר"י ולשכת האתיקה שלה
ב. הועדה תהיה אחראית על גיבוש ועידכון ניירות עמדה והקודים האתיים של האיגוד.
היא תדון גם בניירות עמדה בנושאים אתיים,אשר גובשו מחוץ לועדה ותתן את המלצותיה לועד המרכזי על מנת לקבל את אישורו.
ג. הועדה תיזום תוכניות למידה והדרכה לחברי האגוד בנושאי אתיקה.היא תטול חלק פעיל במימושן של התוכניות.הכל בהתאם להחלטות והנחיות ארגוניות של הועד המרכזי.
ד. הועדה תיזום ימי עיון ופגישות חברים לצורך עידכון בנושאים אתיים ותקח חלק פעיל בארגונם
ה. הועדה תפעל כגוף מייעץ לחברי האגוד בכל הנושאים האתיים ובסוגיות מעשיות כגון: קודים והנחיות סותרים,קודים רפואיים כלליים לעמת קודים פסיכיאטריים ספציפיים וכו".הועדה תפעל בנושאים אלה כ"ועדת חברים"
ו. ו.הועדה תהיה רשאית לגלות "אקטיביזם" וזה למען החברים ושמם הטוב של חברינו ושל המקצוע.
היא תדון בפסקי דין של השופטים,אשר העירו הערות בנוגע להתנהגותם של פסיכיאטרים.הועדה תיזום בדיקות משלה –ובדרך חברית- אם וכאשר נמסר לה מידע על חשד להתנהגות לא אתית של חבר.
ז. הועדה תהיה מוסמכת לספק הסברים לכלי תקשורת בסוגיות אתיות כלליות של המקצוע, לאחר קבלת אישור הנהלת האיגוד.

חובת נאמנות
נושאי משרה בסניף ובאיגוד חייבים בחובת זהירות ובחובת אמונה כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
ניגוד עניינים – נושא משרה שפעל בניגוד להחלטת הועד, או בניגוד לטובת האיגוד, רשאי הועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

פרק ט' כספים  - איגוד הפסיכיאטריה בישראל

האיגוד ינהל את כספיו בחשבון בנק נפרד בהתאם להנחיות הר"י.
1) הועד המרכזי ישתמש בכספי האיגוד למימון ולמימוש מטרותיו ( פרק ג' ), קיום והוצאה סדירה של ביטאון האיגוד Israel Journal of Psychiatry , כנסים ואסיפות כלליות של האיגוד ובאמצעות הסניפים - ימי עיון אזוריים סדירים . הועד המרכזי ידון בתקציב שיוגש לו ע"י הגזבר ויחליט על הוצאות אחרות, אשר מופנות למימוש מטרותיו של האיגוד.

2) תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הועד. שעור מסי החבר ייקבע באישור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכז של הר"י.

3) חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.

4) יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

5) הועד המרכזי יעביר לסניפים 1/3 מהכנסות מסי החבר בכל שנה.

6) העברת תפקידים בין הגזברים ומורשי החתימה תעשה תוך 30 יום לאחר הבחירות.

פרק י' – נוהל בחירות (כללי ) איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1. זכאים לבחור בבחירות לאיגוד חברים מן המניין שהם רופאים מומחים שאין להם חובות להר"י ואין להם חובות לאיגוד.
2. ביום הבחירות ינהגו כדלקמן: וועדת הבחירות תהיה זמינה במשך כל זמן הבחירות לצורך דיון בנושאים חריגים וערעורים.
3. וועדת הבחירות או מי מטעמה ימנו את הקולות.
4. במקרה של שיוויון קולות יתבצע סיבוב נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הזהה.
5. במקרה של שיוויון קולות בסיבוב השני תיערך הגרלה על-ידי וועדת הבחירות אשר תכריע את גורל הבחירות.
6. הבחירות הן חשאיות, אלא אם אסיפה הכללית ברוב של 60% מן החברים המשתתפים בה החליטה על הצבעה גלויה.

נוהל בחירות בסניף, איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1) 90 יום לפני מועד בחירות ועד הסניף ימנה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מכהנים או מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.

2) ועדת הבחירות של הסניף תקרא לכל החברים להגיש מועמדות בוועד עד ל- 45 ימים לפני הבחירות. וכן תכין רשימה של כל החברים מן המניין הזכאים לבחור באיגוד.
ועדת הבחירות תקבע את מספר חברי הועד מראש בהתאם להחלטות האסיפה. במידה ואין החלטה קודמת בנושא, ייקבע מספר החברים בהתאם למספרם בועד היוצא (ובכל מקרה לא פחות מ- 3 ולא יותר – 7).

3) יכול להגיש מועמדות לוועד חבר אשר עמד בקריטריונים הבאים:
א. רופא מומחה בפסיכיאטריה, וחבר מהמניין באיגוד.
ב. אשר אין לו חובות להר"י.
ג. ואשר אין לו חובות לאיגוד.
4) במשלוח סדר היום של האסיפה הכללית ולא יאוחר מ- 30 ימים טרם קיום הבחירות, ישלחו לחברים שמות המועמדים לתפקידים השונים וכן נוהל הבחירות ושעות פתיחת וסגירת הקלפי.

5) החברים שזכו במניין הקולות הרב ביותר יכהנו כחברי וועד, על-פי מספר חברי הוועד שנקבעו ע"י ועדת הבחירות.

6) וועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים מקיום הבחירות על חברי הוועד. הודעה זו תהיה לכל חברי הסניף.

נוהל בחירות יו"ר נבחר ( Elect ) איגוד הפסיכיאטריה בישראל

א. יו"ר נבחר יבחר באסיפה הכללית פעם בשלוש שנים. הוא יכהן מיום בחירתו בועד המרכזי כממלא מקום של היו"ר המכהן ובתום שלוש שנים אוטומטית יכנס לתפקיד של היו"ר (המכהן).
ב. כ- 90 ימים לפחות טרם עריכת בחירות באיגוד ימנה וועד האיגוד את וועדת הבחירות.
ג. הוועד המרכזי רשאי להגיש לועדת הבחירות מועמדים לתפקיד היו"ר הנבחר. כל חבר מן המניין רשאי להציע מועמדים נוספים.
ד. הוועד הארצי היוצא ידאג להכנת הקלפי, פתקי / כרטיסי הצבעה ורשימה מדוייקת ועדכנית של בעלי זכות הבחירה.
ה. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לועדת הבחירות תעשה לא יאוחר מ- 45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
ו. ועדת הבחירות תשלח לחברים הזמנה לבחירות שתכלול סדרי הבחירות, שמות המועמדים, לא יאוחר מ- 30 יום טרם עריכת הבחירות.
ז. היו"ר יבחר ע"י האסיפה הכללית ברוב פשוט, בהצבעה חשאית.
ח. במקרה של שיוויון קולות יתבצע סיבוב נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר
הקולות הזהה.
ט. במקרה של שיוויון קולות בסיבוב השני תיערך הגרלה על-ידי וועדת הבחירות אשר
תכריע את גורל הבחירות.

ערעור

הערעור יוגש בכתב אל יו"ר וועדת הביקורת אשר יאשר את קבלתו בתוך 24 שעות, ידון בו, יחד עם חברי הוועדה, ויפרסם את החלטתו בתוך 48 שעות ממשלוח האישור.

ערעור על החלטת וועדת הביקורת יוגש בכתב אל היועץ המשפטי של הר"י אשר יחליט בנושא בתוך 3 ימים מקבלת הערעור. החלטתו של היועמ"ש תהיה סופית ומחייבת.

פרק י"א – כינוס מדעי,  איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1. כנוס מדעי ארצי של האיגוד יערך פעם בשלוש שנים לפחות. הועד המרכזי רשאי להמליץ על קיום כנסים מדעיים ארציים נוספים בין הכנסים.
2. כנס מדעי ארצי יהיה גם אסיפה כללית.
3. הכנסים המדעיים הארציים יאורגנו ויערכו ברוטציה ע"י סניפי האיגוד.
4. הוועדה המארגנת של הכינוס המדעי תיבחר ע"י ועד הסניף שבו נערך הכינוס, הרכבה יאושר ע"י הועד המרכזי. הועד המרכזי רשאי לצרף אליו נציגים נוספים מבין חבריו. נציגי הוועדה המארגנת יוזמנו לישיבות הוועד המרכזי שבהן ידון ארגון או תוכן הכינוס.
5. יו"ר האיגוד יהיה יו"ר הכנס.
6. האחריות התקציבית של הכנס מוטלת על המארגן: כנס של סניף – על הסניף, וכנס ארצי – על האיגוד.

פרק י"ב – עיתון איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1) העתון " Israel Journal of Psychiatry" מהוה את הביטאון הרשמי של האיגוד.
2) כל חבר מן המניין וחבר שלא מן המניין באיגוד יהיה מנוי על העיתון.
3) ועד האיגוד יחתום על חוזה עם מו"ל לצורך הוצאת העיתון, לאחר אישור המחלקה המשפטית בהר"י.
4) הוועד המרכזי יבחר את העורך הראשי והנהלת מערכת העיתון שתמנה 4 עד 6 חברים מבין חברי האיגוד, לתקופה החופפת את תקופת כהונתו של הוועד ( 3 שנים ). יו"ר האיגוד יהיה חבר המערכת בתוקף תפקידו. הנהלת המערכת רשאית לצרף למערכת חברים נוספים.
5) משנבחרה – מהווה מערכת העיתון גוף אוטונומי מבחינה מדעית.
6) מערכת העיתון חייבת לתת ביטוי לפעילויות השונות של האיגוד לפי הנחיות הוועד המרכזי.
7) לקראת תום הקדנציה תגיש המערכת דו"ח לוועד המכזי.

אתר אינטרנט איגוד הפסיכיאטריה בישראל

1. האיגוד יכול להקים אתר אינטרנט מטעמו.
באתר יהיה ביטוי למידע מקצועי לחברים ופעילות האיגוד.
2. האתר יהיה נגיש לכל חברי האיגוד, אשר יקבלו דיוור אלקטרוני מהאתר, למעט אלו שאינם מעוניינים בכך.
3. ועד האיגוד יחתום על חוזה עם חברה המנהלת אתרים, לאחר אישור המחלקה המשפטית בהר"י.
4. ועד האיגוד יבחר עורך ראשי לאתר וחברי מערכת.

פרק י"ג - שינויים בתקנון איגוד הפסיכיאטריה בישראל

כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הועד תופנה לאישור היועץ המשפטי בהר"י ואח"כ תשלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית. השינויים יתקבלו ע"י רוב באסיפה.

פרק י"ד - פירוק איגוד הפסיכיאטריה בישראל

ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שבעים וחמישה אחוז של חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד, יועבר רכוש האיגוד לועד המרכזי של הר"י, אשר יעביר, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.
כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.